Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Bibelen – Guds ord

Det har vore godt å lese den engelsk-språklege Autoriserte King James-Bibelen frå 1611 (AV 1611), som Oxford-universitetet har utpekt som verdens beste bok på det engelske språk. Etter å ha lese ein del i, og om, denne Bibelen, er det blitt klart for meg at dette er ein Gud-inspirert Bibel. Gud har ikkje vore med alle bibel-omsetjingar, for dei fleste omsetjingane dei siste 100-200-åra avvik til dels sterkt frå AV 1611, det mest karakteristisk er at dei i gjennomsnitt er 10 prosent kortare enn AV 1611 !

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2016 kl 15:43

Fleire bøker er skrivne som samanliknar AV 1611 med dei «moderne» omsetjingar, og korleis dei endrar og forvrenger Guds ord. AV 1611 har tittelen «Holy Bible», «The Holy Bible containing the Old and New Testaments. Translated out of the original tongues and with the former translations diligently compared and revised by His Majesty’s special command.” “His Majesty’s special command” var sett saman av sju team med sju medlemer kvar, alle sprenglærde, mange var professorar og rektorar etc på dei beste teologiske fakulteta i England. Fleire debatterte både på gresk og hebraisk, og ein av dei hadde lese heile Bibelen på gresk før han fylte seks år.

Det heiter gjerne at King James-bibelen har eit vanskeleg engelsk språk. Men testar har vist at den ligg på 5. klasse-nivå, medan meir «moderne»/forvrengde versjonar som «New King James» ligg på 7. klasse-nivå. Når ein vert vand med at slike verb som at «høyrer» heiter «heareth» og ikkje «hears», og at «du» eller «de» ikkje berre heiter «you», men har tilleggsformene «thou» og «thee» etc., avhengig av om det er eintal eller fleirtall, eller bestemt eller ubestemt form, og lærer ca 100 litt framande engelske ord, så er det lettvint å lese Den autoriserte King James-bibelen. Dei «vanskelege» orda i King James-bibelen er i tillegg ofte forklarte med andre ord i sin sammenheng.

AV1611 skal vere den mest utbreidde bibelversjonen i verda, samstundes som den skal vere den mest forbodne boka i verda, hata av det katolske hierarkiet. Den første oversetjing av den Bibelen til engelsk gjorde John Wycliffe (1380), og han vart hardt forfølgd av den katolske kyrkja for hans kamp mot Romarkyrkja sine ritualar og lære. Han mista og professorstillinga på Oxford. William Tyndale oversette Bibelen til engelsk frå Textus Receptus/Fleirtalsteksta (1534), og vart kvelt og brent på bålet.

AV 1611 både gamal og moderne

AV 1611 har eit forunderleg friskt og moderne språk, 400 år etter at den vart publisert. Den engelske «nasjonalskalden» William Shakespeare (1564-1616) sine verk, samanlikna med AV16 11, er rein «tåketale». AV 1611, Salme 12.6-7: “The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. [Basert på seks tidlegare oversetjingar/”former translations diligently compared”, sjå ovanfor.] Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.» Bibelens Gud er uforanderleg, og Guds ord er og uforanderlege. AV 1611, Matt 24, 35 lyder slik: «Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.»

Korleis går det då med dei som endrar på Guds ord? AV 1611, Johannes Openberring 22, 18-19, seier: “For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book: And if any man take away from the words of this book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things that are written in this book.”

Bibelselskapet sin haussa opp 2011-oversetjing lyder fattigsleg slik: “Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.» (Mi understreking.)

Teologar som trur dei er klokare enn Gud …

Det er mange som nok trur at Bibelen er Guds ord, men ikkje at Bibelen, eller nokon bibelversjon, er feilfri, og gjerne at her må teologane inn på banen, for å finne fram til feila som er i Bibelen. Dei trur nok at Gud er allmektig, at han har skapt himmel og jord, men ikkje så allmektig at Gud er i stand til å bevare sitt ord ! Dette er både ein ufatteleg arroganse, og det som AV 1611 kaller «double minded man», som inneber samstundes å halde på to motstridande synspunkt, også kalla «doublespeak». AV 1611, Johannes 1, 8 lyder slik: «A double minded man is unstable in all his ways.» I 1997-utgåva frå Bibelforlaget lyder dette verset slik: “han er jo en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.” Og i Bibelselskapet 2011-versjon lyder det slik: «splittet som han er, og ustø i all sin ferd.»

Alle «moderne» bibelversjonar endrar Jesaja 14,12 slik at namnet Lucifer vert utelate: AV 1611 lyder slik: «How art though fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!» (…) I Bibelforlaget 2004 lyder dette slik: «Å, at du er fallen ned fra himmelen, du strålende stjerne*, morgenrødens sønn!» (…). Det er og i dag mange som hyller Lucifer, eller Satan, deriblant mange Holywood-«stjerner». AV 1611, Johannes Openberring 22,16 lyder slik: «I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and offspring of David, and the bright and morning star.” I Bibelforlaget lyder dette verset slik: “Jeg er Davids Rotskudd* og Ætling, Den Strålende Morgenstjernen.” Dette gjev Jesus og Lucifer same tittel ! Uhyggeleg ! Men dette skal vere læra i dei høgare gradene av okkulte brorskap. Er det så nøye da ?

Bibel-motstandarane og Bibel-forvrengarane nyttar seg av mange knep for å degradere Bibelens ord. I Edens hage benyttet Satan eller slangen seg av eit spørsmålsteikn: «Har Gud verkeleg sagt?» Andre seier at Bibelen berre er ei vanleg bok, og at ei vanleg bok har mange feil, og at blant desse feila må vi ha «teologisk arbeid» eller tolkingar, for det er liksom eit aksiome at det må liggje ein (korrekt) bodskap bak (alle forvirringane)! I AV 1611, 2. Peter 1, 20-21 står det slik: «Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man: but of holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost». Desse to versa vert oversett slik av Bibelselskapet: “Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord I Skriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.»

Faderen i Roma ?

Når det gjeld bøna «Fadervår», Lukas 11,2, står det i AV 1611: «Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins; for we also forgive one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.” Nydeleg språk !

I Bibelselskapet 2011 står det meir fattigsleg: “Far! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og la oss ikke komme i fristelse.» Den merksame lesar vil merke seg at «Skje din vilje»-setninga er utelaten, og vår Far er ikkje lenger «du som er i Himmelen». I Bibelforlagets versjon tilføyer dei ei rekkje fotnoter og skriv der m.a. at i utgåver av «De forente bibelselskaper» har dei og gjort dette ! Det finst ikkje fotnoter i Guds ord, slik heller ikkje AV 1611 har det. Rektig nok har Bibelselskapet med nemnde utelatingar i Matt 6, 9-13.

Bibelselskapet har på si forside skrive «Bibelen», Bibelforlaget skriv «Bibelen Guds ord», medan AV 1611 har teksta «Holy Bible»; dei andre utgåvene er med rette mindre heilage ! Kvifor er dei mindre heilage ? Fordi alle dei «moderne» bibel-utgåver har følgt bibel-forvrengarane Westcott og Hort, 1800-tals britiske okkultistar og spiritistar, medlemer at den okkulte Hermes-klubben og Ghostly Guild, og deira proponentar i tradisjonen til tyske Nestle-Aland. Og i desse fotefar følgjer Bibelforlaget sine oversetjarar Norvald Yri, Ingulf Diesen med fleire – og Bibelselskapet sine translatørar. For eit halvt år sidan var Bibelselskapet sin tilsette, Hans-Olav Mørk, presentert på deira nettside, der han presenterte den nye bibel-versjonen, og det første han der gjorde, var å angripe King James-bibelen. Dette innslaget synest å vere teke vekk no. A double minded man is unstable in all his ways.

Øydeleggje Guds ord

Biblelselskapet 2011 skryter slik av sin bibel-versjon: «Bibel 2011 er oversatt direkte fra grunnspråkene til et moderne norsk der Bibelens rikdom av bilder og poesi er bevart.» Bibelselskapet skriv at deira versjon er den mest nytta versjon i norske meinigheiter. Den er altså høgt verdsett, og eg meiner mest høgt prisa, snaue tusenlappen for eit eksemplar. Rektig frekk, høg, pris ! Deira versjon av 2. Kor, 17 lyder slik: «Vi er i alle fall ikke lik mange andre, som vil gjøre penger på Guds ord (…)» ! Bibelselskapets versjon lyder slik: «For vi er ikke som de mange, som tilbyr Guds Ord for vinnings skyld. (…)» AV1611-teksta er mykje meir alvorleg: «For we are not as many, which corrupt the word of God: (…)» “Corrupt” betyr å øydeleggje, pervertere etc. Altså var det også på Paulus’ tid mange som arbeidde med å øydeleggje Guds ord.

Bibelselskapet opplyser på deira nettside www.bibel.no kven som er forfattarar eller omsetjarar eller liknande, at «En bredt sammensatt gruppe av Norges fremste bibelforskere og forfattere står bak Bibelselskapets nye oversettelse.» Her har vi mellom anna personane Gunnleik Seierstad, Hans-Olav Mørk («prosjektleder/primæroversetter»), Turid Barth Pettersen («prosjektansvarlig og stilist»), Gunnar Johnstad («teologisk hovedkonsulent»), Hans Kvalbein («leder av OU/teologisk konsulent»), Bjørn Helge Sandvei («primæroversetter»), Harald Tveit («primæroversetter»), Hans Johan Sagstuen («primæroversetter»). Etc. Det er også ein del «vanlege» forfattarar engasjerte i denne bibel-versjonen, personar som Sylfest Lomheim, Edvard Hoem, Karl Ove Knausgård, Håvard Rem, Paal-Helge Haugen. Etc. Eg talte opp heile 55 namn i lista til Bibelselskapet.

«Direkte fra grunnspråkene», heiter det. Det burde truleg heller lyde «direkte fra Westcott og Hort», for desse to samla saman eitt nytt gresk Nytestamente, primært basert på eit manuskript funne i ei søppelbøtte i eit kloster i Egypt og kanskje andre eldre fragment av bibelske tekster. Bibelselskapet beveger seg stadig meir i lei av den katolske bibel, der Faderen ikkje direkte vert plassert i himmelen, han kan i deira syn sikkert gjerne vere i Roma. Den tradisjonelle Fleirtalsteksta, eller Textus Receptus, som 95-97 prosent av alle bevarte kopiar av bibeltekstene utgjer, er forkasta til fordel av versjonen til dei papistiske, okkulte, Maria-dyrkande Darwin-beundrarane Westcott og Hort.

Det kan vere greit å vite var det ei romersk-katolsk samansverging for blåse vekk oppdragsgjevaren for AV1611, King James I, saman med kone og barn og heile det britiske Parlamentet i det det som har fått namnet «the Gunpowder Plot». Gud tok vare på den engelske kongen King James, som stod bak King James-bibelen; attentatet var mislykka. Britene markerer framleis denne dagen, 5. november, som Guy Fawkes Day. Snodig nok bruker i dag hacker-gruppa «Anonymous» Guy Fawkes-masker.

Bibelselskapets Bibel følgjer mange av dei «moderne» engelsk-språklege Westkott og Hort-inspirerte versjonane. I Matt 1, 25, lyder det slik: «og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn.» AV1611 lyder slik: «And knew her not till she had brought forth her firstborn son». “Førstefødde” er kutta ut i Bibelselskapet sin versjon. Er det så nøye, da ? Er det så nøye, da – at Gud tek ut vedkomande frå livets bok ? AV 1611 svarer slik i Åpenbaringen 20,15: «And whosoever was not found in the book of life was cast into the lake of fire.» Omtrentligheten I Bibelselskapets versjon lyder slik: “Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet I ildsjøen.”

Er det så nøye, da ?

I Mark 1,1-3 lyder det slik i AV1611: «The beginning of the gospel of Jesus Christ, the son of God; As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.” I Bibelselskapet sin versjon lyder dette slik: “Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se jeg sender en budbærer foran deg (…).» Kanskje dette ikkje utgjer ein stor teologisk skilnad, men det er forskjellige tekster. Er det så nøye, da ? Tanken er kanskje at vi må då ha «kunstnarleg fridom» ? Bibelforlaget har lagt til ei fotnote som opplyser at UN (Forente Bibelselskapers versjonar) har lagt til «profeten Jesaja». Er det så nøye, da? Er det så nøye da, at ein ikkje er nøyaktig – det teologiske grunnlag er vel at ein kan endre Bibelen når det kan gi betre inntekter, gir rett til å skrive «copyright» eller «opphavsrett» på boka. Opphavsrett på Guds ord er den ultimate blasfemi – og Bibelselskapet etc gjer dette med si eiga forvrenging av det dei kallar «Bibelen».

I Mark 2, 17 utelater Bibelselskapet “til omvendelse”, slik at det der lyder: «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» I AV1611 lyder dette slik: «I came not to call the righteous, but sinners to repentence.” Slik kan vi gå gjennom alle evangelia og vidare gjennom Bibelen; og det skal eg ikkje gjere ! Men er det så nøye, da ?

Det er blitt eit munnhell, at Bibelen ikkje er ei lærebok i historie eller naturfag. Men tygg på tanken om at Bibelen er verdas einaste truverdige historiebok og naturfagbok! Kva anna bok er like aktuell etter fleire tusen år; for den sanne Bibel kan ikkje ta feil ! Historikarar og arkeologar og andre vitskapsmenn og –kvinner må ha eit forhold til Bibelen. Eg trur dei fleste vitskapsmenn har det, og dei trur i varierande grad på Bibelen. Bibelen byrjar med Første Mosebok, og det første verset lyder slik (både på norsk og engelsk!): «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda.» Dette er eit særdeles vitskapleg utsegn, for det skal vere få år sidan at vitskapen måtte erkjenne at heile universet består av tid, rom og materie. Ikkje meir, ikkje mindre ! Når ein ser på dei avsluttande versa i Bibelen, Johannes’ Openberring, står det i Bibelselskapet sin versjon 22,1: «Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning.» AV1611 har ei meir venleg tekst: «and my reward [belønning] is with me, to give every man according as his work shall be.»

Bibelen – lite pasifistisk !

Eit meir tidsaktuelt tema er kanskje forholdet til styresmakter og til bruk av våpen. Nazistene brukte Romarbrevet 13 i sin propaganda til å få hærtatte nasjonar til å underordne seg nazi-styre. I AV1611 lyder det slik I første verset: «Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.” Bibelselskapet sin versjon har denne ordlyd: “Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For de finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud.» I tredje verset lyder det slik, AV1611: «For the rulers are not terror to good works, but to the evil. (…) do that which is good, and thou shalt have praise of the same.» I dette brevet til Romarane seier Paulus at ein skal gjere det gode, som også inneber at ein ikkje skal gjere det vonde, viss styresmakter befaler det. Dette går ikkje på tvers av andre ord i Bibelen, for menneske skal leve av alle ord som Gud har talt i sitt Ord, mellom anna å lyde Gud meir enn menneske.

Då Jesus vart teken i Getsemane av ein væpna flokk frå øvsteprestane og folkets eldste, greip ein av dei som var saman med Jesus sverdet sitt og hogg øyra av ein av øvsteprestane sine tenarar – han bomma litt på skallen ! Jesus sa då til han som hogg med sverdet at han skulle stikke sverdet tilbake i slira. Jesus sa ikkje at han skulle kaste sitt sverd. Følget til Jesus var med andre ord også væpna, sjølvsagt i samsvar med Jesu vilje. I Lukas 22,36 seier Jesus slik til disiplene, AV1611: «… and that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.” I Bibelforlaget sin versjon lyder det slik: “Den som ikke har sverd, skal selge kappen sin og kjøpe et.» Bibelselskapet sin versjon lyder slik: «den som ikke har noe sverd, får selge kappen sin og kjøpe seg et.» AV1611, Salme 144,1 lyder slik: «Blessed be the LORD my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight:» Bibelselskapet sin versjon lyder slik: “Lovet være Herren, min Klippe, som lærer mine hender opp til strid og mine fingrer til krig.” Ingen pasifisme her !

Herren er vår Klippe, det vert bekrefta fleire gonger i Bibelen. I AV1611, 5. Mosebok, 32-3-4 står det: «Because I will publish the name of the LORD: ascribe ye the greatness unto our God. He is the Rock, his work is perfect: …”. Bibelselskapet sin versjon lyder slik: “For jeg forkynner Herrens navn. Storhet tilhører vår Gud. Klippen, fullkomment er hans verk.» I Matt 16, 16 seier Peter at Jesus er Kristus, «the Son of the Living God,» som AV1611 lyder. I vers 18 seier Jesus «That thou art Peter, and upon this rock I will build my church.» Bibelselskapets ordlyd er slik: “Og jeg sier deg. Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke.” I vers 22 ser vi at Peter irettesetter Jesus etter at Jesus har fortalt at han skal lide, bli drepen og stå opp igjen. Då seier Jesus til Peter i vers 23: «But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me Satan: thou art an offence unto me.» I Bibelselskapet sin versjon lyder dette slik: “Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg Satan! Du vil føre meg til fall.” Det bør vere veldig klart at Jesus ikkje forkynner at Peter er klippa som Jesus vil byggje si kyrkje på ! Klippa er Herren. Pavekyrkja er ikkje i samsvar med Bibelen, og protestantismen er like viktig i dag som på Luthers tid !

Avslutningsvis vil eg nemne 1. Johannes 5,7: «For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.» (AV1611). I Bibelforlaget sin versjon lyder dette slik: “For det er tre som vitner I himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd! Og disse tre er En.» Bibelselskapet sin versjon lyder slik: «For det er tre som vitner: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer.» !!! Dei perverte bibeltekstane er ikkje tveegga sverd, knapt nok smørknivar !

Nøkkelord

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!